Pagkamamamayan ng Saint Lucia Government Bonds

Pagkamamamayan ng Saint Lucia Government Bonds

Ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng pamumuhunan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbili ng mga bono ng Pamahalaan na walang interes. Ang mga bono na ito ay dapat na nakarehistro at manatili sa pangalan ng aplikante para sa isang limang (5) taong hawak na panahon mula sa petsa ng unang isyu at hindi maakit ang rate ng interes.

Pagkamamamayan ng Saint Lucia Government Bonds

Kapag ang isang aplikasyon para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng isang pamumuhunan sa mga bono ng gobyerno ay naaprubahan, kinakailangan ang sumusunod na minimum na pamumuhunan:

  • Nag-iisa ang aplikante: US $ 500,000
  • Aplikante na nag-aaplay sa asawa: US $ 535,000
  • Ang aplikante na nag-aaplay sa asawa at hanggang sa dalawa (2) iba pang mga kwalipikadong dependents: US $ 550,000
  • Ang bawat karagdagang kwalipikadong umaasa: US $ 25,000